Zásady ochrany osobních údajů
Jméno podnikatele:
Místo podnikání:
IČO:
Zapsána v živnostenském rejstříku dne
(dále také jen „Správce“)
I. Pojmy
Správce je provozovatelem webových stránek, online služeb a dalších projektů v síti internet (dále jen
„Služby“). Při provozu Služeb Správce zpracovává osobní údaje.
Osobní údaje jsou identifikátory, které uživatel Správci sdělil subjekt údajů a které jsou samostatně či
ve spojení s dalšími identifikátory schopné identifikovat konkrétního uživatele (fyzickou osobu).
Subjekt údajů je pro účely těchto Zásad uživatel – fyzická osoba, jehož údaje jsou Správcem při
provozu Služeb zpracovány.
Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází
při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání,
vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další. Zpracování osobních údajů je
Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle
nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů.
Zpracovatelem je osoba (fyzická či právnická), kterou Správce pověřil zpracováním osobních údajů
pro účely stanovení Správcem.
II. Účel zpracování osobních údajů
1. Účelem zpracování osobních údajů je využití Služeb poskytovaných Správcem. Právním základem
zpracování osobních údajů je uzavřená smlouva, objednávka či udělený souhlas ze strany subjektů
údajů.
2. Emailové newslettery správce zasílá pouze na základě uděleného zvláštního souhlasu ve smyslu z.č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání emailových zpráv (newsletterů);
takovýto souhlas však nenahrazuje souhlas se zpracováním osobních údajů.
3. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro shora
uvedené účely (nákup zboží či služeb / uzavření smlouvy, další využití Služeb a zasílání informací
formou emailových newsletterů).
III. Doba uchování osobních údajů
Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu:● V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 5 let po jeho ukončení
(a to z důvodu možné reklamace či dalších nároků smluvních stran.
● Po dobu 5 let od posledního využití služby uživatelem.
● Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování
svých osobních údajů Správcem.
IV. Práva subjektů údajů
Správce garantuje subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů tato práva, která
vychází z nařízení GDPR:
1. Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Dále mají právo na jejich
opravu a/nebo doplnění nebo jejich výmaz, popřípadě mohou požadovat omezení zpracování
svých osobních údajů, jakož i právo nebýt předmětem automatizovaného individualizovaného
rozhodování (vč. profilování).
2. Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
3. Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu.
4. Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
odvolat. Pro odvolání souhlasu Správce doporučuje využít tento svůj kontaktní email:
xxxxxxxxxxxx
5. Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro
ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email
posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n.
V. Závěrečná ustanovení
1. Správce při zpracování údajů dle shora vymezených účelů využívá následující zpracovatele:
Webglobe (dříve Onebit, poskytovatel hostingu), MailerLite (mailingový nástroj), SimpleShop
(prodejní formulář), Tereza Tomanová (webstera.cz, webařka)
2. Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně Správce či právní úpravy v této
oblasti.
3. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 17.11.2023